هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول مدیریت راه برانه به عنوان  سبکی نوین و انقلابی برای مدیریت کارکنان می باشد، که بسیار موثر است. این رویکرد نسبت به روش پاداش و تنبیه سنتی که به طور معمول در کسب و کارها به دلیل عدم دانش نسبت به سایر رویکردها استفاده می شده، گزینه ای بسیار بلند مدت است. مدیریت راه برانه به ما این امکان را می دهد تا کارکنان خود را به نحوی به کار گیریم که منجر به افزایش کارایی و اثربخشی و نشاط شود؛ بدون آنکه انرژی و هیجان زیادی از ما بگیرد. 

با پایان یافتن این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر درک تفاوت مدیریت راه برانه در برابر مدیریت رئیس مابانه با اصول راه بری نیرو های انسانی در نقش یک انسان راه بر آشنا خواهند شد.

اهداف و دستآوردهای کارگاه: 

شرکت کنندگان با پایان رساندن این دوره قادر خواهند بود موانع ارتباطی را شناسایی و راه کارهای مقابله با موانع را شناسایی و انتخاب کنند، با موانع فکری خود و دیگران آشنا شده و سبک های رفتاری را بشناسند و با سبک غالب رفتاری خود را آشنا شوند، با زبان بدن و میزان تاثیر آن در ارتباطات آشنا شوند و با یادگیری مهارت های اساسی برقراری ارتباط نهایتا بتوانند ارتباطات موثرتری در زندگی و محیط کار خود برقرار کنند.

سرفصل­های کارگاه:

بخش اول: برقراری ارتباط موثر

 • تعریف و فرایند برقراری ارتباط موثر
 • کانال ها و وسایل برقراری ارتباطی
 • موانع برقراری ارتباط موثر

بخش دوم: موانع برقراری ارتباط موثر

 •  باورهای ناکارآمد و خطاهای شناختی

بخش سوم: برقراری ارتباط و رفتار

 • اجزای برقراری ارتباط
 • زبان بدن
 • سبک های رفتار

بخش چهارم: مهارت های اساسی برقراری ارتباط موثر

 • گوش کردن موثر و سوال پرسیدن
 • حرف زدن موثر
 • همدلی کردن
 • دریافت و ارائه ی بازخورد

هدف دوره: هدف از برگزاری این کارگاه متفاوت این است که مخاطبین در یک سفر درونی با ارزش­ها، توانمندی­ها، رسالت و اهداف زندگی خود آشنا شوند و شیوه مدیریت و رهبری زندگی خود را بیاموزند تا با به کارگیری توانمندی­های و قابلیت­های خود اثربخشی بیشتری در زندگی داشته باشند. با پایان یافتن این کارگاه شرکت کنندگان شناخت عمیقی از خود پیدا کرده و با اصول برنامه ریزی و سازماندهی و کنترل استرس آشنا می شوند.

سرفصل های کارگاه: 

بخش اول: خودشناسی

 • ارزش­های فردی
 • توانمندی­های خاص فرد
 • رسالت فرد در زندگی
 • شناخت حیطه های زندگی و ارزیابی فردی حیطه ها
 • اهداف بلند مدت و کوتاه مدت فردی

بخش دوم: هدف گذاری و برنامه ریزی

 • هدفگذاری
 • برنامه ریزی

بخش سوم: سازماندهی

 • مدیریت زمان
 • برنامه ریزی، اجرا و پیگیری موثر جلسات

بخش چهارم: سبک زندگی سلامت و مدیریت استرس

اهداف و دستآوردهای کارگاه

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول رفتار مسئولانه به عنوان سلامت ترین و تنها راه رسیدن به نتایج کیفی در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان ها می باشد. مخاطبان می آموزند که تمامی رفتار های آنها دلیلی درونی (منبع انگیزش درونی) و انتخاب شده دارد و آنها تنها برای رفع نیاز های خودشان است که رفتار می کنند. آنها در این دوره با اصول و قواعد مسئولیت پذیری آشنا شده و با قدمهای عملی دعوت به مسئولیت پذیری آشنا می شوند.

با پایان یافتن این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر شناخت جنبه های بیشتری از خود و دیگران، درک درستی از انسان مسئولیت پذیر خواهند داشت و میاموزند که انسان مسئولیت پذیر علاوه بر تعیین معیار و ملاک های مشخص و زندگی بر آن اساس، همواره پیامد رفتار های خویش را می پذیرد و هیچگاه خود و دیگری را سرزنش نمی کند.

سرفصل­های کارگاه

بخش اول: مسئولیت پذیری

 • خصوصیات انسان های مسئولیت پذیر
 • چقدر مسئولیت پذیر هستیم؟
 • اصول مسئولیت پذیری و رفتار مسئولانه

بخش دوم: رفتار کیفی کردن (رابطه، محصول، نامه، سفر و ...)

 • کیفیت چیست؟ کیفیت در ابعاد و حیطه های مختلف زندگی چه شکلی دارد؟
 • چه افرادی برونداد های کیفی دارند؟ چرا؟
 • رفتار های وصل کننده و قطع کننده

بخش سوم: ریشه مسئولیت گریزی و تولد مسئولیت پذیری

 • باورها و رفتار های کنترل بیرونی
 • اصول کنترل درونی

بخش چهارم: اجزاء رفتار مسئولانه و چگونگی دعوت به مسئولیت پذیری

 • ریشه و چرایی رفتار ها
 • ابعاد رفتار
 • اقدام به مسئولیت پذیری (قدم های عملی دعوت به مسئولیت پذیری)